Logo Vinacorp

VN-Index :   +3.95
686.26   (+0.58%)
GTGD :   1,770.1 tỷ VNĐ
HNX-Index :   +0.36
83.24   (+0.43%)
GTGD :   222.7 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   +0.06
53.33   (+0.12%)
GTGD :   59.2 tỷ VNĐ
VN30-Index :   +3.28
634.28   (+0.52%)
GTGD :   799.1 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   +1.24
148.81   (+0.84%)
GTGD :   75.0 tỷ VNĐ
Thông báo Đại hội cổ đông Công ty Cổ Phần Bia Sài Gòn - Miền Tây
Đăng 15/04/2009 | 15:40 GMT+7  |  
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Tây trân trọng kính mời quý cổ đông đến dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty.

1.    Thời gian: Từ lúc 8:30, (Thứ 7), ngày 25/4/2009

2.    Địa điểm: Khách sạn Ninh Kiều 2 (Hội trường lầu 2), số 03 Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

3.    Nội dung Đại hội:

-    Báo cáo của HĐQT/ Giám đốc về kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2008. Trình bày phương hướng SXKD và đầu tư năm 2009.

-    Báo cáo kết quả thẩm định hoạt động tài chính năm 2008 của Ban Kiểm soát.

-    Thông qua tờ trình: Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ 2008; kế hoạch tài chính và phân phối lợi nhuận 2009; kế hoạch đầu tư 2009; lựa chọn công ty kiểm toán 2009.

4.    Đăng ký tham dự: Sau khi nhận được thư mời này, đề nghị các cổ đông xác nhận tham dự (hoặc ủy quyền) tới:

-    Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Tây, KCN Trà Nóc, Tp. Cần Thơ

-    Điện thoại: (0710)3843333, Fax: (0710)3843222;

-    Thời gian: Trước 16:00 ngày 21/4/2009;

-    Liên hệ: Cô Nguyễn Thị Thu Trang – HCNSTL (0982032129)

Tài liệu đính kèm: Tai lieu to chuc Dai hoi co dong thuong nien 2009.zip

Thị trường
VN-Index +3.95 686.26 (+0.58%)
HNX-Index +0.36 83.24 (+0.43%)
UPCOM-Index +0.06 53.33 (+0.12%)
VN30-Index +3.28 634.28 (+0.52%)
HNX30-Index +1.24 148.81 (+0.84%)

USD/VND

GBP 31,504.25 -335.44 -1.06% 32,009.8 -335.44
EUR 24,814.87 -140.31 -0.57% 25,111.93 -140.31
USD 22,300 40 0.18% 22,370 40